Todays Top 10 Posters
Member Posts Today % of todays posts
Dados 5 23.81%
Akira Hiragi 5 23.81%
Tyson Shiharu 5 23.81%
Kazuma Yudai 4 19.05%
Shadows 1 4.76%
Kimiko Kazenori 1 4.76%
Total posts today: 21